Zpět na hlavní stránku

Whistleblowing a ochrana oznamovatelů


Prohlášení o implementaci Směrnice EU a zákona o whistleblowingu.

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 1. 8. 2023, a v souladu se zákonem 171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.
Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.
Každá osoba (oznamovatel), která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, je oprávněna podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě).
Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti (např. daně z příjmů právnických osob, zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž, zpracování osobních údajů, životní prostředí, ochrany spotřebitele a další zákonem taxativně vymezené oblasti).
Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí.

Oznámení se může týkat činnosti, která:
- má znaky trestného činu,
- má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tisíc Kč,
- porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
- porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
- finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
- daně z příjmů právnických osob,
- předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- ochrany spotřebitele,
- souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
- bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
- ochrany životního prostředí,
- bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
- radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
- hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
- ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
- ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
- ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
- fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení musí splňovat náležitosti stanovené zákonem, oznamovatel a další v zákoně vyjmenované osoby mají právo na účinnou ochranu před odvetnými opatřeními ze strany školy.

Vnitřní oznamovací systém - podání lze učinit zde:

Formulář pro studenty
Formulář pro zaměstnanceOchrana osobních údajů :: GDPR

Základní informace o ochraně osobních údajů:

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit.
Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

Důležité dokumenty k seznámení:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byla jmenována JUDr. Iva KUCKIROVÁ, advokátka zapsaná v ČAK pod č. 17063, se sídlem Starobrněnská 20, 602 00 Brno, tel. +420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz.

<< zpět / top ^