Zpět na hlavní stránku

Školská rada při ZŠ Brno, Křenová 21

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Pravomoc rady je vymezena v § 168 školského zákona č.561/2004 Sb. v platném znění. Rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání rady svolává její předseda na základě potřeby řešení problémů a na podnět členů rady. Program zasedání rady navrhuje předseda, závěry jednání rady jsou zveřejňovány na internetových stránkách školy.


Ve školním roce 2020-2021 proběhly volby do školské rady!


Složení školské rady:

Předseda: Mgr. Tomáš GAJA - za pedagogické pracovníky školy.
Členové:
Mgr. Monika SYROVÁTKOVÁ - za zřizovatele školy,
Pavla KAKUROVÁ - za zákonné zástupce našich žáků.


Výpis ze zákona 561/2004 Sb.

Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) účinnost od 1. ledna 2005
§ 168
1. Školská rada

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

2. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Historie

Složení školské rady vzešlé z voleb školního roku 2017-2018:

Předsedkyně: Mgr. Ludmila Kovářová - za pedagogické pracovníky školy.
Členové:
Mgr. Monika Syrovátková - za zřizovatele školy,
Pavla Kakurová - za zákonné zástupce našich žáků.


Složení školské rady vzešlé z voleb školního roku 2014-2015:

Předsedkyně: Mgr. Ludmila Kovářová - za pedagogické pracovníky školy.
Členové:
Mgr. Hana Doležalová - za zřizovatele školy (od 1. 9. 2014),
Pavla Kakurová - za zákonné zástupce našich žáků.


<< zpět / top ^