Zpět na hlavní stránku

Charakteristika školy


...aktualizujeme!
Snad bude nejlepší, když se k nám přijdete podívat :-)

<< zpět / top ^

 Charakteristika školy (školní rok 2016 - 2017)


ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná základní škola s 1. a 2. stupněm, tedy s 1. až 9. ročníkem, školní družinou a mateřskou školou Mlýnská 27. Škola je spádovou školou městské části Brno-střed. Je zaměřena na vzdělávání dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Na škole je zřízeno 10 tříd běžných a 5 tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (dříve třídy speciální), ve kterých jsou vzděláváni žáci s lehkým mentálním postižením. Dále máme zřízeny dvě přípravné třídy pro děti předškolního věku nebo s odkladem školní docházky.
Neodmyslitelnou součástí školy je školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) s rozšířenou působností, které nabízí služby školních psychologů, výchovného poradce, speciálních pedagogů, sociálních pedagogů a školního metodika prevence.
Škola vyučuje podle vzdělávacích programů: ŠVP ZV „Pojďme se učit“ a ŠVP ZV - LMP Pojďme se učit – pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka se podle ŠVP zaměřuje především na získávání znalostí a dovedností uplatnitelných v praktickém životě; činnostní a kooperativní učení; zavádění výuky výpočetní techniky napříč různými předměty.
Škola se řadí mezi komunitní školy, které uplatňují ve výuce inkluzivní vzdělávání. Jsme zapojeni do celé řady dlouhodobých i krátkodobých projektů.

<< zpět / top ^

 

Charakteristika školy (školní rok 2014 - 2015)


ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná základní škola s 1. a 2. stupněm, tedy s 1. až 9. ročníkem, školní družinou a mateřskou školou Mlýnská 27. Škola je spádovou školou městské části Brno – střed. Je zaměřena na vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Na škole je zřízeno 9 tříd běžných a 2 třídy speciální, ve kterých jsou vzděláváni žáci s lehkým mentálním postižením, žáci se SPU a žáci s poruchami chování. Dále máme zřízeny dvě přípravné třídy pro děti s odkladem školní docházky. Neodmyslitelnou součástí školy je školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) s rozšířenou působností, které nabízí služby školních psychologů, výchovného poradce, speciálních pedagogů, sociálních pedagogů a školního metodika prevence. Škola vyučuje podle vzdělávacích programů: ŠVP ZV Pojďme se učit a ŠVP ZV - LMP Pojďme se učit - pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka se podle ŠVP zaměřuje především na získávání znalostí a dovedností uplatnitelných v praktickém životě, činnostní a kooperativní učení a zavádění výuky výpočetní techniky napříč různými předměty. Škola se řadí mezi komunitní školy, které uplatňují ve výuce inkluzivní vzdělávání. Škola je zapojena do celé řady dlouhodobých i krátkodobých projektů. Na škole je realizován projekt ESF KŘENKA - zážitkem k inkluzi, a to v partnerství s občanským sdružením Křemínek a Ligou komunitních škol. Dlouhodobou aktivitou je zapojení do projektu Síť brněnských otevřených škol (SBOŠ) - Otevřená škola. Škola je partnerem projektů Model komunitního a inkluzivního vzdělávání pro základní školy hlavního vzdělávacího proudu (ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22), Fair Play (Amntesty International) a Šance dětem (DROM, romské středisko).

Dále realizujeme projekt „Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání“ v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, který vyhlásilo MŠMT pro všechny mimopražské základní školy v ČR. Je financován z evropského sociálního fondu. Podrobné informace o projektu viz www.eupenizeskolam.cz. Žádost o poskytnutí dotace z ESF na náš projekt s názvem „Dobrá šance pro naše děti“ byla schválena v celkové výši 1 138 189,- Kč.
Realizace projektu byla zahájena na začátku září 2012 a potrvá 2 roky. Přidělené prostředky použijeme na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek školy v následujících oblastech: výuka cizích jazyků, využívání informačně komunikačních technologií (ICT), informační a čtenářská gramotnost, matematická gramotnost a výuka přírodních věd. Získané peníze budou použity na nákup interaktivní tabule, dalších učebních pomůcek pro moderní interaktivní výuku, tvorbu výukových materiálů a na další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Celý projekt směřuje ke zvýšení zájmu žáků o výuku. Pořízením moderní technologie se zlepší konkurenceschopnost našich žáků, celkový rozvoj a atraktivita školy.

Snad bude nejlepší, když se k nám přijdete podívat :-)

<< zpět / top ^

 

Charakteristika školy (roky 2010 - 2013)

Škola představuje komplexní zařízení pro základní vzdělávání a předškolní výchovu. Toto spojení umožňuje výchovnou péči o děti ze sociálně problematičtějšího prostředí, kterých je v naší lokalitě poměrně hodně.

Škola přijala zásady komunitního vzdělávání a snaží se je realizovat širokou nabídkou aktivit určených nejen pro žáky, ale i jejich rodiče a širší veřejnost v lokalitě.

Vzdělávací model

Zaměření MŠ:

 • zdravá mateřská škola - MŠ Mlýnská 27

Přípravný ročník >>další informace

Zaměření ZŠ (1. – 9. roč.):

 • Školní vzdělávací program "Pojďme se učit"
 • Vzdělávací program Základní škola
 • Speciální třídy v 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. ročníku

Komunitní škola

Komunitní škola je taková škola, která kromě tradičního vzdělávání daného zřizovatelem nabízí i další mimoškolní aktivity. Je postavena na třech základních principech:

 • vzdělávání je celoživotní proces
 • každý jedinec nese odpovědnost za kvalitu života ve své komunitě
 • každý člověk má právo se podílet na uspokojování potřeb obyvatel své komunity

Myšlenka komunitního vzdělávání vychází z prostého faktu, že je to právě škola, která je fungující veřejnou organizací skoro v každé obci a je obvykle zřízena z komunálních rozpočtů, tedy vlastněna občany.

Jedním ze základních poslání těchto škol je přitáhnout maximum lidí a vytvořit z ní místo pro generační, kulturní, komunitní a sociální dialog a prostor pro odpočinek, vzdělávání a setkávání.

Komunitní školou se stane každá škola, která přijme principy a snaží se naplňovat myšlenku komunitního vzdělávání, tj. je připravena a ochotna:

 • být otevřena aktivitám nad rámec běžného provozu
 • rychle a kvalitně reagovat na veškeré potřeby obyvatel čtvrti, města nebo obce
 • nabízet vysoký standard služeb
 • neustále se snažit o vlastní zdokonalování

Často zmiňovanými potřebami komunity mohou být např. školení lidí bez práce, mimoškolní aktivity dětí, vzdělávání osob určitým způsobem diskriminovaných na trhu práce (matky na mateřské dovolené, zdravotně postižení, příslušníci etnických skupin apod.), zvyšování kvalifikace a mnoho dalších.

Naše škola se k myšlence komunitního vzdělávání plně přihlásila navázáním spolupráce s obecně prospěšnou společností Nová škola Praha.

Nová škola Praha

<< zpět / top ^

 

Historie školy

Aktualizujeme...

současná podoba školy Pozoruhodná památka

Budova školy je pozoruhodnou, památkově chráněnou stavbou z počátku 20. století. Ve vestibulu školy je umístěna tabulka s datem založení 25. IX. 1910. Hodnota budovy spočívá nejen v její secesní architektuře, ale i v začlenění do širšího urbanistického celku, který je tvořen ještě sousedním kostelem a dnešním Gymnáziem Křenová. Jádrem komlexu je kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, který je jedinou secesní památkou v Brně s dochovanou stylovou jednotou exteriéru i vnitřní umělecké výzdoby. Stavební komplex vznikl podle projektu vídeňského secesního architekta Franze Holika jako jubilejní stavba k 60. výročí panování císaře Františka Josefa I. v letech 1910 až 1913. 

kresba z r. 1920 Na počátku bylo...

Z r. 1293 je zmínka o kapli malomocných, která ležela patrně na Křenové a byla totožná s pozdějším špitálem u sv. Štěpána, doloženým poprvé roku 1343. V r. 1382 postoupil moravský markrabě Jošt špitál i s přilehlým dvorem městu. Za jozefínských reforem byl v r. 1782 kostel zrušen a špitál přeměněn na veřejnou nemocnici, později zčásti i na městský chudobinec. V téže době vzniká i první škola na Křenové. Původně soukromá byla v r. 1794 změněna na veřejnou a v r. 1853 rozhodnutím obecního výboru přeměněna na čtyřtřídní hlavní farní školu. V r. 1883 byla na Křenové otevřena II. česká veřejná škola. Obrázek je asi z r. 1920.

secesní vchod Rekonstrukce a budování

V dnešní budově sídlily dlouhé roky různé formy škol dívčích a od roku 1960 škola základní. 
Od 1. června 1993 se stala zřizovatelem školy městská část Brno-střed a od 1. července získala škola právní subjektivitu. Objekt byl v té době v žalostném stavu a vyžadoval rozsáhlé opravy. V rámci rekonstrukce byla opravena střecha, obvodový plášť, fasády, došlo i na výměnu oken, zhotovených na míru podle požadavků památkové péče. Rovněž byly pořízeny repliky původních dveří.

Část půdního prostoru byla upravena pro výuku. Tak mohla být vybudována počítačová učebna. V suterénu školy vznikla z části skladu dobře vybavená posilovna.

K ZŠ byla v r. 1996 organizačně připojena MŠ Křenová 23 a v r. 1997 MŠ Mlýnská 27. Tím škola získala prostor pro vybudování víceučelového hřiště na ul. Mlýnská.

<< zpět / top ^