Zpět na hlavní stránku

přihlášení do projektu Křenka

Projekt "Křenka - zážitkem k inkluzi"

 

 

Název projektu:KŘENKA - zážitkem k inkluzi
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27.0012
Číslo a název oblasti podpory: 7.1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami
Realizace projektu:1. 6. 2012 – 31. 5. 2015

Rozcestník:

Popis projektu
Partneři projektu
Klíčové aktivity projektu
Zprávy k projektu /aktuality/

<< zpět / top ^

 

Zprávy k projektu

 

vloženo 20. července 2015

Metodické materiály

V rámci projektu vzniklo několik publikací, které Vám nabízíme. Jde o pilotně ověřené programy pro žáky z konkrétní sociálně vyloučené lokality, které mohou využít školy podobného typu.


KA-01 - Vytváření vhodných podmínek pro záujmové vzdělávání...

Kroužek deskových her
Kroužek hrátky se slovy
Kroužek keramika
Pěvecký kroužek
Pohybové hry
Sportovní kroužky

KA-02 - Implementace programů osobnostní a sociální výchovy...

Osobnostní a sociální výchova
OSV jako prevence rizikového chování
Etická výchova

KA-03 - Finanční a čtenářská gramotnost...

Finanční gramotnost
Čtenářská gramotnost

KA-04 - Školní nízkoprahový klub Křenka...

Školní nízkoprahový klub Křenka

Publikace vznikly v rámci projektu OP VK s názvem KŘENKA – zážitkem k inkluzi, CZ.1.07/1.2.00/27.0012, který je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.Připravil: Mgr. Zdeněk Lichtneger<< zpět / top ^

 


vloženo 31. května 2015

Na ZŠ Křenová končí projekt KŘENKA – zážitkem k inkluzi

Jarním setkáním partnerských základních škol z Brna, Prahy a Ústí nad Labem na workshopu výměny zkušeností v Bořeticích vstoupila ZŠ Křenová do poslední etapy projektu KŘENKA – zážitkem k inkluzi. Tento projekt OPVK realizovaný od června 2012 nabízel žákům a jejich rodičům pestrou paletu aktivit neformálního vzdělávání a odborné poradenství. Workshopy výměny zkušeností se školami sdruženými v partnerské organizaci Liga komunitních škol, o.s. vytvářely pedagogům příležitost ke vzájemnému sdílení osvědčených aktivit s dětmi a rodiči. Součástí každoročních setkání byly rovněž diskuse ředitelů škol k dalším strategiím rozvoje vzdělávání na těchto školách, které působí v sociálně vyloučených lokalitách.
Projekt byl založen na čtyřech hlavních oblastech činností, které společně doplňovaly formální vzdělávání o různé typy neformálních aktivit s cílem vytvořit ověřený model celodenního programu. V každé ze čtyř oblastí byl nastaven odlišný stupeň pravidelnosti docházky tak, aby si každý žák mohl najít aktivitu podle svých zájmů a schopností. Na výběr byly příležitostné akce pro žáky i rodiče s výtvarným, sportovním nebo kulturním zaměřením, možnost využívání aktivit nízkoprahového klubu s libovolnou pravidelností nebo volba některého z pravidelných zájmových kroužků (taneční, pěvecký, sportovní, výtvarný,…). Nadstavbou k těmto aktivitám pak byly specializované zážitkové lekce etické a osobnostně sociální výchovy či lekce na rozvoj čtenářské a finanční gramotnosti. Důležitou součástí projektu bylo zážitkové a odborné poradenství zaměřené na volbu povolání, prevenci sociálně patologických jevů a individuální podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Příležitostí pro vzájemné setkávání a rozvíjení neformálních vztahů mezi školou a rodinami žáků byly zejména příležitostné zážitkové akce. Na tematických výtvarných dílnách, sportovních turnajích nebo tradičních kulturních akcích byl vytvořen prostor pro přirozenou motivaci žáků i rodičů k učení a spolupráci. Děti mohly ukázat rodičům své dovednosti a úspěchy získané v zájmových kroužcích či aktivitách nízkoprahového klubu. Řada dětí tak kromě nových dovedností získala i zdravé sebevědomí, které je motivovalo také k většímu úsilí při školní práci. Vedoucími zájmových kroužků byli pedagogové, se kterými se žáci denně setkávali ve vyučování. Účast na sportovních turnajích, kulturních akcích či běžných aktivitách nízkoprahového klubu byla pro žáky jedním z nejsilnějších motivačních faktorů k učení a pravidelné docházce do školy.
Program osobnostně sociální a etické výchovy společně s lekcemi finanční a čtenářské gramotnosti umožňoval intenzivní práci se skupinami žáků 4. – 9. ročníků. V rámci pravidelných lekcí osobnostně sociální a etické výchovy žáci společně pracovali na tématech vzájemné důvěry, osvojování pravidel mezilidské komunikace, vyjadřování vlastních emocí, pravidel chování v nejrůznějších životních situacích a jiných. Tyto lekce významně přispěly ke zlepšení nejen vztahů v žákovských skupinách ale i celkového klima školy. Lekce finanční gramotnosti měly za cíl zábavnou formou seznámit žáky s problematikou hospodaření s penězi a být tak jedním z nástrojů včasné prevence. Podpora rozvoje klíčových kompetencí v oblasti čtení a motivace k samostatné četbě pak probíhala v rámci lekcí čtenářské gramotnosti.
Důležitou součástí odborného poradenství bylo zážitkové poradenství k volbě školy, které pomáhalo zejména vycházejícím žákům získat konkrétní představu o oborech jednotlivých středních škol včetně nároků na uchazeče. Žáci tak měli možnost společně se svými rodiči a učiteli zvážit své zájmy i schopnosti a správně se rozhodnout. Poradenskou podporu žákům, rodičům i učitelům a metodické vedení zážitkových aktivit projektu poskytoval tým pracovníků Školního poradenského pracoviště pro neformální vzdělávání ve složení metodik, speciální pedagog, psycholog a sociální pedagog. Projekt Křenka – zážitkem k inkluzi (6/2012 – 5/2015) je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.Připravila: Mgr. Hana Hadrabová<< zpět / top ^

 


vloženo 31. května 2015

Bubnování pro tvořivost a dobrou náladu

V rámci lekcí osobnostní a sociální výchovy na prvním stupni byly v tomto školním roce ve velké míře využívány drumbeny. Tyto bubínky vyrobené z recyklovaného papíru slouží nejen jako rytmický nástroj, ale také jako netradiční výtvarný objekt, na kterém děti mohou uplatnit svou fantazii a kreativitu. Při společném tvoření se žáci museli vypořádat s prostorovým zaobleným podkladem a vhodnou kombinací barev a dekorů, které si sami navrhli. Navíc museli spolupracovat ve skupinách a domlouvat se na výběru návrhu i na celém postupu. Není divu, že pak byli na své bubínky patřičně hrdí a nemohli se dočkat, až si na ně společně zabubnují.
Ke hře na drumbeny nepotřebujete hudební nadání. Vše co potřebujete, jsou vaše ruce a uši, které naslouchají. Prostřednictvím jednoduchých rytmů umožňují dětem být součástí skupiny a učit se domlouvat a spolupracovat beze slov. Formou různých rytmických her jsme s dětmi rozvíjeli především jejich schopnost naslouchat jeden druhému, dávat si navzájem prostor k sebevyjádření a odvážit se zapojit svou tvořivost. Drumbeny pomáhají i tam, kde neznáme nebo neumíme najít vhodná slova k vyjádření našich pocitů a nálady. To lze využít k aktivní relaxaci, posilování dobrých vztahů ve skupině a prevenci problémového chování.
Drumbeny jsou využívány k drobným skupinovým aktivitám nebo k strukturovaným programům, které jsou tematicky zaměřené podle aktuálních potřeb a zájmů dětí. S blížícím se létem jsme využili námořnickou tématiku, která byla pro děti velice atraktivní. Při využití motivační hudby a příběhu se podařilo děti vtáhnout do příběhu námořníků vyplouvajících na objevnou cestu za cizokrajnými surovinami. Na své dobrodružné výpravě si museli umět společně poradit s mnoha nástrahami. Po vyplutí z klidného přístavu je potkala velká bouře, která je připravila o veškeré zásoby vody a potravin. Ty mohli získat na neznámém ostrově pouze po překonání bažiny plné krvelačných krokodýlů. Dokázali to jen díky tomu, že se uměli společně domluvit a táhnout za jeden provaz. Doplnili své ztracené zásoby a navíc si domů vezli spoustu cizokrajného ovoce a vzácného koření. To nejcennější však bylo jejich pevné přátelství a krásné společné zážitky.
Aktivity a programy s drumbeny byly realizovány v rámci klíčové aktivity Implementace programů osobnostní a sociální výchovy jako prevence rizikového chování projektu OP VK KŘENKA – zážitkem k inkluzi. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociální fondem a státním rozpočtem České republiky.Fotografie zde!

Připravila: Mgr. Hana Hadrabová<< zpět / top ^

 


vloženo 31. května 2015

Závěrečné hodnocení žáků v turnaji ve stolním tenisu

Ve školním roce 2014 – 2015 proběhl 3. ročník celoročního turnaje ve stolním tenisu v klubu Křenka organizovaného metodiky klubu pro žáky naší školy.
Hlavním organizátorem turnaje byl vedoucí klubu Křenka Mgr. Marián Marcin.
Od září 2014 postupně přibýval počet zájemců o tento turnaj. Celkově se zapojilo do turnaje 30 žáků z 2. stupně, z toho 5 dívek a 46 žáků z 1. stupně, z toho 17 dívek.
Zápasy hráli zvlášť žáci z 1. stupně a žáci z 2. stupně. Hrálo se podle mezinárodních pravidel stolního tenisu.
Děkujeme vedení školy za pochopení a podporu naší činnosti.
Realizováno v rámci projektu OP VK s názvem KŘENKA – zážitkem k inkluzi, CZ.1.07/1.2.00/27.0012, který je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.Kompletní výsledky zde!

Připravil: Mgr. Marián Marcin, vedoucí školního klubu<< zpět / top ^

 


vloženo 18. května 2015

Příběh skřítka Toníka

Děti ze 2. a 3. B navštívil v tomto školním roce pohádkový skřítek Toník. Nepřišel ale jako obyčejná návštěva. Nechal nám za oknem dárek – tajemná krabička převázaná provázkem skrývala krásný bílý kamínek. To byl začátek našeho příběhu, ve kterém jsme poznali nejen skřítka Toníka, ale také své kamarády.
Ve spolupráci s paní učitelkou a především s dětmi jsme pečovali o své kamarádství s pomocí příběhu na motivy knihy Šťastný skřítek od Maxe Bolligera krásně ilustrované Petrem Sísem. V průběhu pravidelných lekcí osobnostní a sociální výchovy se děti seznámily s pravidly vzájemné komunikace prostřednictvím zásad komunitního kruhu. Jednotlivé lekce byly doplněny skupinovými hrami a technikami dramatické výchovy.
Symbolický předmět (bílý kamínek) se jednoho dne objevil v tajemné krabičce za oknem třídy a vyvolal v dětech otázky po svém původu. Společně proto napsali neznámému dárci dopis. Za nedlouho za oknem nalezli odpověď od skřítka Toníka, který se jim představil a prosil je o pomoc se svým trápením – ztratil totiž své kamarády. Děti společně hledali způsob, jak skřítkovi pomoci a v dopisech mu posílali své rady. Skřítek jim v odpovědích postupně vyprávěl celý svůj příběh o ztraceném a znovu nalezeném přátelství. Děti se v rolích jeho kamarádů stávali aktivními spolutvůrci Toníkova příběhu. Jednoho dne našli děti od Toníka místo dopisu obrázkovou knížku, ve které objeví celý jeho příběh se šťastným koncem.
Prostřednictvím příběhu se podařilo děti motivovat k přemýšlení o důležitosti dobrých vztahů a kamarádství ve třídě. Hlavním cílem bylo postupně děti vést ke spoluodpovědnosti za vzájemné vztahy ve skupině. Formou aktivit a her u dětí rozvíjet představivost a dovednosti navzájem si pomáhat a spolupracovat.
Lekce osobnostní a sociální výchovy probíhaly v rámci projektu OP VK Křenka – zážitkem k inkluzi spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Fotografie zde!

Připravila: Mgr. Hana Hadrabová<< zpět / top ^

 


vloženo 10. května 2015

Sportovně-turistické odpoledne

Bylo před námi krásné květnové odpoledne. Na Křence jsme se rozhodli uspořádat sportovně-turistické odpoledne. Se skupinkou dětí jsme vyrazili za Brno - do luk a lesů. Krom pozorování divoké přírody jsme se zaměřili na posílení fyzické kondice dětí. Uspořádali jsme pro ně soutěže... Běhalo se do prudkého lesního svahu, skákali jsme po kladách stromů a dokonce i přes potok. Dále jsme si vyzkoušeli techniky pěší turistiky - severskou chůzi, indiánský běh. Využili jsme moderní techniky, kdy jsme hledali kešky a orientovali se v terénu. Na konci naší cesty nás čekal vstup do jeskyně. Z počátku to tak nevypadalo, ale nakonec jsme do jeskyně vešli všichni.
Cestou domů jsme luštili kvízy a zastavili se u ohrady s koňmi. Domů jsme se vrátili s novými zážitky a poznatky o přírodě. A hlavně... pořádně unaveni.
Akce byla realizována v rámci projektu OP VK s názvem KŘENKA – zážitkem k inkluzi, CZ.1.07/1.2.00/27.0012, který je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.Připravil: Mgr. Tomáš Šujan<< zpět / top ^

 


vloženo 30. dubna 2015

Fotbalový turnaj Ligy komunitních škol Praha

Brzy ráno se probouzím a ještě naposledy kontroluji předpověď počasí na dnešní den v Praze. Vypadá to, že dnes se možná v Praze nejen pěkně osprchujeme pod chladným jarním deštěm, ale také pořádně promrzneme. Předpověď hlásí 7- 9°C a deštivo. Se všemi našimi hráči i s hráči z Osmecu se setkáváme v 6:20 na nádraží. Cestou vlakem všichni ještě dospáváme spánkový deficit. Již v České Třebové se počasí podstatně horší, obloha je poseta šedočernými mraky a to neznačí nic dobrého. Do Prahy dojíždíme něco málo před půl desátou. Spěcháme na tramvaj, která nás přiblíží k Žižovskému hřišti. V tramvaji je celkem nacpáno a tak se snažíme vecpat mezi ostatní cestující. Po vystoupení na stanici Lipanská nás bohužel čeká nepříjemné překvapení. Paní učitelce z Osmecu bohužel někdo během těch dvou zastávek stihl odcizit pěněženku z batohu. Beru tedy i hráče z Osmecu a paní učitelka spěchá na policejní stanici nahlásit krádež. Konečně jsme na hřišti. V rychlosti se převlékáme do dresů a vybíháme na deštivé hřiště. Úvodní hvizd započal sportovní klání. Hrajeme s našimi brněnskými soky. Po třiceti minutách je rozhodnuto. Na tabuli se skví výsledek, který ukazuje 3:1 v náš prospěch. Již po prvním zápase, jsou všichni promočení do Nitě. Druhý zápas hrajeme proti hostujícímu Ústí nad Labem. Tento tým s přehledem válcujeme 8:0. Jako poslední zápas nás čekají místní borci ze ZŠ Cimburková. Po prvním polovině je výsledek nerozhodný 0:0. Bohužel naše síly již nevystačili na udržení výsledku, natož tak ještě přihodit nějaký ten gól. Nakonec prohráváme 3:0. Všichni jsou rádi, že je již po všem a můžou se převléci do suchých šatů. Letos nám tedy podmínky moc nepřáli, ale i tato zkušenost nám do budoucna jistě mnoho dá. Odvážíme si domů dobrý pocit z odehraných zápasů a také diplom za druhé místo. Cestou zpět všichni ve vlaku unaveně pomrkáváme, někteří dokonce i spí. Byl to náročný, ale velmi vydařený den. Sportu Zdar a Fotbalu Zvláště.
Akce byla realizována v rámci projektu OP VK s názvem KŘENKA – zážitkem k inkluzi, CZ.1.07/1.2.00/27.0012, který je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.Fotografie zde!

Připravil: Mgr. Tomáš Gaja<< zpět / top ^

 


vloženo 30. dubna 2015

Výtvarné čarování

Bylo pondělní (27. 4.) slunečné odpoledne a na hřiště Mlýnská se začaly snášet zvláštní bytosti na koštěti. Měly na sobě všelijaké hábity a spolu s nimi přiletěli i jejich malí pomocníci – kouzelné myši, pavouci, žáby a netopýři. Přes bránu na ně zvědavě nakukovaly děti v čarodějnických maskách a v doprovodu svých rodičů netrpělivě čekaly, co pro ně ty velké čarodějnice společně vyčarují. A měly se na co těšit. Po přivítání a čarodějnickém reji byly oceněny tři nejhezčí čarodějné masky. Pak už se mohly děti rozhlédnout po stanovištích a rozhodnout se, kam vyrazí jako první. Že dobrý čaroděj musí mít šikovné ruce, to ví přece každé malé dítě. A malí čarodějové z Křenové nám to dokázali hned na dvou stanovištích. Na prvním si vyrobili vlastní malou čarodějnici z papírového talířku a na druhém kouzlili prstovými barvami na velká plátna. Na hřišti pak na ně čekaly speciální čarodějnické úkoly - hod žábou do kotle, překážková dráha na koštěti a netopýří kuželky. Není divu, že po takto náročných disciplínách našim malým čarodějům pořádně vyhládlo. Všichni pak měli radost, když zaplál oheň a mohli si na něm opéct svůj zasloužený špekáček. Po hezkých společných chvílích v dobré náladě se těšíme na další podobná setkání s dětmi a rodiči.
Výtvarné čarování bylo realizováno jako kulturně motivační akce pro děti a rodiče v rámci projektu OP VK s názvem KŘENKA – zážitkem k inkluzi, CZ.1.07/1.2.00/27.0012, který je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.Fotografie zde!

Připravila: Mgr. Hana Hadrabová<< zpět / top ^

 


vloženo 25. dubna 2015

Sportovní den v MŠ - Soutěže dětí (předškoláků)

Ve čtvrtek 23. 4. 2015 jsme se sešli s rodiči na zahradě a hřišti MŠ, abychom si užili společně sportovní den. Akce byla uspořádána pro děti z přípravných tříd a MŠ. Soutěžili jsme v hodu tenisovým míčkem do dálky, skoku z místa do písku, v běhu na 20 metrů. Zařadili jsme i přeskoky přes tyčku a prolézání obručí. Sportovní nasazení dětí bylo úžasné, děti se vzájemně povzbuzovaly, fandily si. Přítomní rodiče také mohutně povzbuzovali, nakonec se také do soutěže zapojili a se svým dítětem si zazávodili.
Radost všech, sportovní výkony a společné chvíle jsou zachyceny na fotografiích. Za snahu získaly děti zlaté medaile a diplomy. Největší odměnou byl všem společně strávený čas a radost, která celou akci provázela.
Tato akce byla uskutečněna v rámci projektu KŘENKA - zážitkem k inkluzi, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Fotografie zde!

Připravila: Mgr. Hana Svobodová<< zpět / top ^

 


vloženo 20. dubna 2015

Soutěž v běhu do schodů pro I. a II. stupeň

Běhání do schodů!
Nedávno jsem potkal paní učitelku Kovářovou. Ta přesto, že učí český jazyk, mi dala matematickou otázku: „Víš, kolikrát musím denně zdolat schody ve škole nahoru a dolů? Kolik mi to sebere času?“ A v tom mi bleskla hlavou myšlenka „ZKUSÍME TO ZMĚŘIT!“
Připravili jsme dvě soutěžní odpoledne pro děti. V prvním kole se zapojily děti z prvního stupně. Druhé kolo bylo určeno těm starším – druhostupňovým. Stačilo si stoupnout ke vchodovým dveřím a co nejrychleji vystoupat do 3. patra.
Kluci a holky se snažili ze všech sil a bylo vidět, že jim sportovní duch nechybí. Deset nejlepších postoupilo do velkého finále.
V tom byli nejúspěšnější: Martin Hospodi z 5. B s časem 15,65 sekundy. Jen o 16 setin byl horší druhý Josef Lacko z 8. B. Na třetím místě se umístil Alex Pilo ze 4. třídy v čase 16,37. Nejlepší holkou se stala Eva Kokyová s časem 18 sekund a celkově pátou pozicí. Do soutěže se zapojili i někteří dospělí. Nejlepším běžcem se stal pan Šujan s časem pod 20 sekund.
Vítězům jsme blahopřáli a obdarovali je hodnotnými cenami.
Co říci nakonec? Již teď se těšíme na příští ročník! Zkuste si zdolat tři patra za 15 sekund!
Tato akce byla uskutečněna v rámci projektu KŘENKA - zážitkem k inkluzi, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Kompletní výsledky zde!

Připravil: Mgr. Ivo Mika<< zpět / top ^

 


vloženo 10. dubna 2015

Trojboják

Osmého dubna, na Den Romů, jsme si uspořádali v tělocvičně naší školy sportovní den "Trojboják". Při vstupu do tělocvičny každý dostal kartičku, která umožňovala vstup ke splnění disciplín - Skokánek, Hoďák, Slalomák - skákali jsme přes švihadlo, házeli na cíl, proplétali se slalomem držící lžičku s pinpongovým míčkem nebo slalom s balonem.
Zpestřením, po zdolání disciplín, byly sportovní aktivity - mohli jsme si zaskákat se švihadlem, házet balonem na basketbalový koš, točit s obručí, zahrát si kuželky, badminton a společně jsme si zahráli hry s využitím padáku. Snažili jsme se o nejlepší výkony, při kterých jsme si užili spoustu legrace. Po skončení akce dostal každý z nás sladkou odměnu.
Tato akce byla uskutečněna v rámci projektu KŘENKA - zážitkem k inkluzi, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Fotografie zde!

Připravila: Květoslava Adamová<< zpět / top ^

 


vloženo 10. dubna 2015

Fotbalový turnaj LKŠ - Křenová – Osmec

Sportovní setkání jsou na naší škole velmi žádanou aktivitou. Proto jsme s naší partnerskou školou opět dali hlavy dohromady a vymysleli společně fotbalový turnájek, kterým bychom naše sportovce alespoň na chvíli umlčeli. Ve středu 8. 4. se již při příchodu do školy setkávám s hostujícím družstvem. Byli tak nedočkaví, že na zápas přišli o hodinu dříve. S úsměvem jsme se přivítali i s paní trenérkou Olgou Kušnierovou a kluky jsme na hodinku zabavili herními možnostmi našeho klubu. V deset hodin jsme se i se všemi hráči přesunuli do tělocvičny a fotbalové klání mohlo začít. S úvodním hvizdem se chlapci pustili do lítého boje a bylo vidět, že energie nastřádaná v jejich tělech musela být uvolněna. Do hry dávali naprosto vše a bylo poznat, že jsme přípravu nepodcenili. V síti hostující branky končil jeden balon za druhým. Naši hoši nedali soupeřům sebemenší šanci a tak se po hodině a půl na tabuli s výsledkem skvělo nádherné číslo. Nakonec jsme vyhráli s naprostou převahou 34:1. Při rozdávání cen však naši žáci předvedli soucit i sounáležitost a hráče Osmecu odměnili mohutným potleskem. Rozloučili jsme se s pozvánkou na blížící se Turnaj komunitních škol, který se bude konat již za čtrnáct dní na pražském hřišti na vrchu Vítkov.
Tato akce byla uskutečněna v rámci projektu KŘENKA - zážitkem k inkluzi, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Připravil: Mgr. Tomáš Gaja<< zpět / top ^

 


vloženo 4. dubna 2015

Tradiční řemesla na vlastní oči

V březnu se žáci 5. ročníku mohli zážitkovou formou seznámit s prací brašnáře, výrobce bižuterie, košíkáře a tkalce. Příležitostný tematický program v rámci projektu KŘENKA – zážitkem k inkluzi probíhal ve dvou částech. První část programu se uskutečnila ve škole, kde se žáci rozdělili do čtyř skupin a společně vyhledávali informace k jednotlivým řemeslům. Každá skupina si vylosovala své řemeslo a měla za úkol do pracovního listu zaznamenat, co vyrábí, s jakými nástroji pracuje, jaký materiál zpracovává apod. Žáci se tak seznámili s pro ně dosud neznámými pojmy a zajímavými informacemi o jednotlivých řemeslech. Na druhou část programu se žáci přesunuli do prostor výstavy Chceš, můžeš, dokážeš pořádané Střední školou F. D. Roosevelta pro tělesně postižené v Brně, která již 60 let tato tradiční řemesla vyučuje. Zde si mohli ověřit správnost informací na svých pracovních listech a některá řemesla si i vyzkoušet. Domů si pak na památku odnesli nejen hezký zážitek, ale i vlastnoručně vyrobený přívěšek z kůže nebo náramek z korálků. Žáci získali prostřednictvím práce s informacemi a zážitkových forem učení základní povědomí o čtyřech tradičních řemeslech – brašnářství, výroba bižuterie, košíkářství a tkalcovství. Seznámili se s pojmy, nástroji, materiálem a zařízením, která tato řemesla používají. Jedním z cílů programu bylo pozitivním zážitkem ovlivnit vztah žáků k manuální práci a do budoucna je motivovat k výběru konkrétního řemesla jako pracovního oboru.Fotografie zde!

Připravila: Mgr. Hana Hadrabová<< zpět / top ^

 


vloženo 4. dubna 2015

Jarní dílny pro žáky a rodiče

Začíná nám jaro a na naší škole probíhají „Jarní dílny“, na které se žáci i pedagogové každý rok těší. Píše se středa 25. března 2015...
Při vstupu do dílen nás zaujme jarní výzdoba s velikonočními motivy. V 1. dílně si vyrobíme zápich – kytičku z krepového papíru. Ve 2. dílně nás čeká zdobení velikonočního vajíčka a ve 3. dílně si vytvoříme velikonoční přáníčko. Občas potřebujeme „záchranu“ paní učitelky, lepidlem polepíme stůl nebo sami sebe……Ale všichni vyrábíme s radostí a z našich výsledků jsme nadšeni. Přichází i několik rodičů, kteří se připojují ke svým dětem a pomáhají při vyrábění. Příjemným překvapením, při odchodu domů, je dáreček – různé velikonoční ozdoby vyrobené z těsta připevněné na špejli. Každý odchází domů s velikým uspokojením.
Tato akce byla uskutečněna v rámci projektu KŘENKA - zážitkem k inkluzi, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Fotografie zde!

Připravila: Květoslava Adamová<< zpět / top ^

 


vloženo 10. března 2015

Soutěže a pohybové hry /aktivity/ pro I. stupeň ZŠ

V pátek – 6. března 2015 se uskutečnilo v tělocvičně školy sportovně-hudební odpoledne. V odpoledních hodinách se zde sešli žáci prvního stupně ve sportovním oblečení. Čekalo je zde sportovní vyžití – soutěže jednotlivců a družstev.
V čem se soutěžilo? Třeba…

 • hry s míči, švihadly, obručemi;
 • hry za doprovodu rytmických nástrojů (dřívka, drumbeny);
 • hry s padákem a míčky;
 • sestavy na trampolíně a velké žíněnce.

Děti se snažily dosáhnout co nejlepších výsledků. Některé sestavy na nářadí byly na pokraji dětských možností, jiné spíše k pousmání. Odpoledne strávené v pohybu bylo příjemné nám všem.
Tato akce byla uskutečněna v rámci projektu KŘENKA - zážitkem k inkluzi, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Připravil: Bca. Jiří Šváb<< zpět / top ^

 


vloženo 10. března 2015

Závěrečný workshop v Bořeticích

Ve dnech 6. a 7. března 2015 se v Penzionu pod Kraví horou, obec Bořetice, uskutečnilo závěrečné setkání partnerů v projektu KŘENKA – zážitkem k inkluzi, CZ.1.07/1.2.00/27.0012, který je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Hlavní náplní setkání byla výměna získaných zkušeností za období realizace projektu.
První den, kdy se sjeli účastníci z Brna – ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 a ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, dále hosté z Ligy komunitních škol – Ústí, Praha, byl zaměřen na diskusní skupinky.
Druhý den jsme se po snídani opět sešli. Na programu bylo shrnutí diskusních skupin a vystoupení několika pracovníků projektu.
Své výstupy prezentovali pracovníci v těchto oblastech:

 • Klub Křenka (Marián Marcin, vedoucí klubu);
 • Sestřih videa z projektových aktivit (Adam Prokopec, pracovník klubu);
 • Etická výchova (Zuzana Svobodová, lektorka);
 • OSV (Hana Hadrabová, lektorka);
 • Deskové hry (Jana Procházková, lektorka);
 • Pěvecký kroužek (Zdeněk Lichtneger, lektor);
 • ŠPP (Jana Culeca, vedoucí ŠPP);
 • další: ředitelé partnerských škol a organizací.

Po prezentacích následovala závěrečná diskuse, která volně přešla k závěrečnému obědu. Shodli jsme se, že projektové aktivity byly přínosem pro naše děti, ale i dospělé. Obrovská nabídka volnočasových aktivit (kroužků) byla velkou měrou našimi dětmi využívána. Čtenářská a finanční gramotnost posunula znalosti a schopnosti našich dětí o velký kus vpřed. Lekce OSV přispěly k oživení a doplnění vzdělávacího procesu dětí. ŠPP navázalo úzkou spolupráci s dětmi a jejich rodiči. Bylo schopné řešit krizové situace, bylo podporou projektovým a školním pracovníkům. Činnost klubu Křenka byla úplně něčím novým. Překvapil nás obrovský zájem dětí o nabízenou aktivitu. Děti měly možnost po dobu tří let aktivně využít svůj volný čas!
Otázka závěrem se nabízí sama… Jak to bude po skončení projektu? Na tuto otázku odpoví čas.Fotografie zde!

Připravil: Mgr. Zdeněk Lichtneger<< zpět / top ^

 


vloženo 25. února 2015

Celodenní sportovně turistický výlet za Brno

V pondělí 23. 2. (o jarních prázdninách) jsme se rozhodli – někteří pracovníci klubu s vychovatelkou ŠD – uspořádat pro děti z klubu výlet do Mariánského údolí.
Sraz jsme měli v 8 hodin. Nejdříve jsme byli poučeni o bezpečnosti a chování na výletě a potom jsme jeli tramvají a autobusem do Líšně ke hřbitovu. Zde nám vedoucí klubu ukazoval na mapě, kde se nacházíme a jaká trasa nás čeká. Odtud jsme šli pěšky ke Třem borovicím, kde se nachází rybník. Zaujalo nás, že je zamrzlý. Pokoušeli jsme si vzpomenout, které sladkovodní ryby u nás žijí.
Vydali jsme se ke druhému rybníku – Pod hrádkem. Po cestě jsme pozorovali přírodu, povídali si, která zvířátka v lese žijí, jaké stromy zde rostou. Na rybníku jsme měli možnost zahlédnout hejno kachen. Ukázali jsme si, kudy bychom se dostali ke třetímu rybníku (Muchově boudě). Vysvětlili jsme si, že barevné značení na stromech nám ukazuje správnou cestu.
My jsme ale zamířili ke Kadlecovu mlýnu, k Eldorádu. Zde jsme posvačili, chlapci si zahráli fotbal a děvčata vybíjenou. Zahlédli jsme zde kozy, osly, ovce, poníky a koně, které jsme si mohli i pohladit.
Jelikož nám přestalo přát počasí, začala padat mlha, šli jsme na autobus a tramvaj a vrátili se do klubu. Zahráli jsme si deskové hry, šachy, turnaj v dámě, ping pong. V tělocvičně pohybové hry a fotbal.
Po celou dobu výletu panovala skvělá nálada, všichni jsme byli výletem nadšení.
Tato akce byla uskutečněna v rámci projektu KŘENKA - zážitkem k inkluzi, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Fotografie zde!

Připravila: Květoslava Adamová<< zpět / top ^

 


vloženo 10. února 2015

Děti z Křenové se učí bruslit - lekce první

Dne 3. února 2015 jsme se v odpoledních hodinách vydali na „výcvik“ bruslení k Olympii. Nachystali jsme si hokejky a nasedli do autobusu. Po chvilce cesty jsme stáli na čerstvě připraveném ledě. Téměř všichni si půjčili brusle a za vydatné pomoci lektorů si je zavázali :-) Ti stateční ihned vyrazili, ostatní trošku opatrně, trošku se strachem vstoupili na led. A „show“ začala. Myslím, že i nejlepší počtář by nestihl spočítat všechny pády - těch bylo. Spadnout bylo lehké, ale postavit se zpět na nohy trošku horší. Ovšem ne všichni padali! Bylo vidět, že nejsou na ledě poprvé. Celé odpoledne velice rychle uběhlo. Když jsme sundali brusle z nohou, cítili jsme velkou úlevu. A všichni jsme byli moc spokojeni – že se nám tak dařilo.


Děti z Křenové se učí bruslit - lekce druhá

Dne 9. února 2015 jsme uspořádali druhé sportovní odpoledne na kluzišti u Olympie. Tentokrát se zúčastnily děti ze 4. a 5. tříd. V úvodu jsme se věnovali bezpečnosti při bruslení. Po rozcvičce jsme se pustili do samotného bruslení. Věnovali jsme se technice jízdy. Děti jsme si rozdělili - podle schopností, dovedností - do několika skupinek. Klasický tréning jsme proložili různými hrami. Např. slalom, závody či štafety. Na konci si někteří – zdatnější bruslaři – zahráli oblíbený hokej. Celá akce proběhla bez úrazů a všichni zúčastnění si užili spoustu legrace.
Tato akce byla uskutečněna v rámci projektu KŘENKA - zážitkem k inkluzi, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Fotografie zde!

Připravili: Mgr. Ivo Mika a Mgr. Nikola Kovácsová<< zpět / top ^

 


vloženo 10. prosince 2014

Vánoční dílny pro děti a jejich rodiče

Tak už nám uplynul rok a opět jsou tu Vánoční dílny...
Máme tu 9. prosince 2014 a na chodbách naší školy zní vánoční koledy a je cítit vůně jehličí, připomínající Vánoce. Žáci a jejich rodiče se snaží vyrobit ty nejkrásnější výrobky, kterými si potom mohou vyzdobit své domovy.
Máme 5 stanovišť, která nabízejí zajímavé vánoční vyrábění. Můžeme si vyrobit svícen ze skleničky, kterou polepujeme vločkami, hvězdičkami, dále prostírání s vánoční tematikou. V dalších dílnách vyrábíme přáníčka se stromečkem, andílky ze skládaného papíru. A v poslední dílně si vyrábíme vánoční svícen z větviček a dalších vánočních doplňků.
Po celou dobu dílen panovala předvánoční nálada, každý se zapojil s chutí a odcházel s krásnými výrobky a dobrou náladou.
Tato akce byla uskutečněna v rámci projektu KŘENKA - zážitkem k inkluzi, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Fotografie zde!

Připravila: Květoslava Adamová<< zpět / top ^

 


vloženo 8. prosince 2014

Příležitostný tematický program Písničky vyprávějí příběhy, 11-12/2014

V předvánočním období se žáci 5. ročníku nevšedními metodami seznamovali s místními lidovými tradicemi Brněnska. Prostřednictvím dvou lidových písní (Dragóni jedó, Pod kostelíčkem tráva zelená) žáci v rámci 3 lekcí poznávali historii a život obyčejných lidí v brněnských městských částech, které byly dříve samostatnými vesnicemi. Příběh písně Dragóni jedó zavedl žáky do období napoleonského tažení přes jižní Moravu a přiblížil jim všední život vojáků putujících krajem. Druhá píseň je vánoční koleda Pod kostelíčkem tráva zelená a připomíná úzké propojení života obyčejného člověka s křesťanskými tradicemi a úctou k mateřství.
Formou skupinových zážitkových aktivit žáci postupně rozkryli příběhy jednotlivých písní, naučili se je společně zpívat a zpěv doprovázet rytmickými nástroji. Oba příběhy pak převedli do vizuální podoby formou obrazů, které následně použili při závěrečné prezentaci písní na Mikulášské besídce školy. Součástí programu byla také zkušební nahrávka písní, kde si žáci mohli vyzkoušet, jak probíhá nahrávání ve studiu a jaké nároky jsou kladeny na profesionální hudebníky. Závěrečná prezentace byla doprovázena průvodním slovem – připraveným rozhovorem dvou žáků, kteří si tak vyzkoušeli nelehkou roli moderátorů a posílili tím své komunikační a prezentační dovednosti.
Oba příběhy žáky zaujaly a motivovaly k poznávání místní lidové kultury. Společná tvorba obrazů a příprava vystoupení posílily vzájemné vztahy ve skupině i sebevědomí jednotlivých žáků. Do přiležitostného tematického programu Písničky vyprávějí příběhy, který proběhl v rámci klíčové aktivity č. 2 Implementace programů osobnostní a sociální výchovy jako prevence rizikového chování, bylo zapojeno 14 celkem žáků 5. ročníku.Připravila: Mgr. Hana Hadrabová<< zpět / top ^

 


vloženo 6. prosince 2014

Mikulášská besídka pro děti a jejich rodiče

Pátého prosince si vždy vzpomenu na český film „Městem chodí Mikuláš“. Moc pěkný film. Ale tentokrát to byla realita. Bylo to ve městě Brně a bylo to na ulici Křenová. Mnoho dětí a jejich rodičů se shromáždilo v tělocvičně školy. Některé děti byly veselé, jiné nevěděly, co přijde… A přišlo. Přišel Mikuláš s čertem a andělem. Mikuláš si povídal s dětmi a dával jim malé odměny v podobě bonbónů. Děti si pro něj a jeho doprovod připravily krátká vystoupení. Pátá třída měla nachystanou scénku s vánoční tematikou a písněmi, čtvrťáci si připravili živý betlém a třetí třída předvedla cviky s balóny. Dále vystoupila skupina Bongáči a dokonce se i tančilo. Jako každá písnička má svůj začátek a konec, tak to bylo i s naší besídkou. Byla vydařená a ještě dlouho jsme si o Mikulášovi a jeho doprovodu povídali… Nakonec fotografie ve školní galerii jsou toho důkazem.
Tato akce byla uskutečněna v rámci projektu KŘENKA - zážitkem k inkluzi, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Fotografie zde!

Připravil: Mgr. Zdeněk Lichtneger<< zpět / top ^

 


vloženo 27. listopadu 2014

Festival Setkání roztančených škol 2014

Příležitost k setkání, na kterém se nejen povídá, ale hlavně zpívá a tančí, jsme měli 25. listopadu 2014 v pražském divadle Ponec. Sešly se zde děti z několika škol z celé republiky. Společným jmenovatelem nám byla hudba, zpěv a tanec. Tomu byl přizpůsoben celý program akce.
ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Grafická 13 vystoupila s tanečním souborem „Cigáni jdou do nebe“.
ZŠ Ústí nad Labem - Předlice, Školní náměstí 100/5 předvedla taktéž taneční vystoupení 1) moderní, 2) orient, 3) čardáš.
S netradičním vystoupením přišly děti ze ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600, které předvedly vystoupení v rámci své „taneční a pohybové výchovy“. Následně se děti prezentovaly dalším tanečním vystoupením skupiny Jagori.
Skupina Merci si s sebou přivezla zajímavé hosty z MŠ a ZŠ Želešice. Jejich vystoupení bylo zaměřeno na klasické romské tance, ale také se objevila capoeira, které měla velký úspěch u publika.
A abych si trochu přihřál polívčičku, nesmím zapomenout na skupinu Bongáči a taneční soubor ze ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21. Bongáči přišli s živým vystoupením, které bylo tak emotivní, že zvedlo většinu publika ze svých míst a celé vystoupení se protančilo. Tanečnice z Křenové byly pak tou správnou třešničkou na dortu.
Avšak největší „bombou“ byl úplně někdo jiný… Radek Banga ze skupiny Gipsy byl opravdu výborný. Přišel nás pozdravit a zazpívat si s námi pár jeho písniček. Po jeho zdařilém – avšak krátkém – vystoupení následovala autogramiáda.
Po celou dobu nás bedlivě sledovalo několik očí kamer z ČT. Nakonec jsme se objevili i ve Zprávičkách na Déčku.

Prostě, „Setkání roztančených škol 2014“ bylo opravdu roztančené.

Tato akce byla uskutečněna v rámci projektu KŘENKA - zážitkem k inkluzi, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Fotografie zde!

Připravil: Mgr. Zdeněk Lichtneger<< zpět / top ^

 


vloženo 11. listopadu 2014

Vedení sportovně relaxační akce „Halloween“ – hry, soutěže pro děti

Dne 30. 10. 2014 se u nás na škole, konkrétně v tělocvičně, uskutečnil první ročník Halloweenského bálu. Žáci se převlékli za všelijaké obludky a příšerky, což byla i podmínka pro vstup na tuto akci. Během odpoledne se hrály různé hry o ceny a celý bál prováděla skvělá hudba a nálada. Žáci společně tančili a bavili se.
Zlatým hřebem večera byla volba nejstrašidelnějsí masky pro I. i II. stupeň a zároveň zvolení krále a královny našeho bálu (také zvlášť pro I. a II. stupeň).
Již teď plánujeme Vánoční ples pro žáky a doufáme, že bude mít stejně pozitivní ohlasy, jako tento Halloweenský.
Tato akce byla uskutečněna v rámci projektu KŘENKA - zážitkem k inkluzi, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Fotografie zde!

Připravila: Mgr. Nikola Kovácsová<< zpět / top ^

 


vloženo 17. října 2014

Sportovně – turistický výlet do Prahy

Sportovně – turistický výlet do Prahy, který se uskutečnil 15. října 2014, si kladl za cíl vybraným žákům zprostředkovat jedinečný zážitek kombinací pěší turistiky, orientace v neznámém prostředí a využití hned několika způsobů veřejné dopravy (autobus, metro, tramvaj, pěší doprava). Pro zvýšení dopadů akce byly vybrány děti s nejlepší docházkou do školy a výlet jim tak byl odměnou i další motivací.
Během akce byly děti vedeny k zásadám bezpečné dopravy, byl u nich rozvíjen smysl pro orientaci v neznámém prostředí (orientační body, využití informací v dohledu, sledování GPS polohy autobusu při cestě, mapy v pracovním listu...). Trasa byla volena tak, aby měl výlet i sportovní charakter. Pocit únavy a ztráty zájmu zejména mladších dětí snižovalo množství dojmů, které na děti cestou čekaly a pohyb v rozmanité, členité zástavbě. Výklad lektorů dětem pomohl postřehnout a v reále zažít mnoho doposud pasivně přijímaných školních vědomostí. Alespoň na chvíli tak pro ně ožily stránky zeměpisu, vlastivědy i dějepisu a měly dojem, že jsou jejich součástí.
Akce byla koncipována s ohledem na specifika cílové skupiny podpořených osob (omezená paleta trávení volného času, dominující pobyt v úzce ohraničené oblasti soc. vyloučené lokality, přetrvávající reziduum strachu z neznámého prostředí, omezené schopnosti přepravy a orientace, abstrakce učební látky...)
Tato akce byla uskutečněna v rámci projektu KŘENKA - zážitkem k inkluzi, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Fotografie zde!

Připravil: Mgr. Tomáš Šujan<< zpět / top ^

 


vloženo 14. října 2014

Zážitkové odpoledne v klubu Křenka, 14.10.2015

V říjnu proběhlo v klubu Křenka zážitkové odpoledne, jehož hlavním cílem bylo motivovat žáky k účasti na nejrůznějších klubových činnostech – herních, výtvarných, sportovních, počítačových a jiných. Žáci měli možnost si zahrát počítačové hry na rozvoj pozornosti, vyzkoušet si vyrobit reklamu na klub, zahrát si v tělocvičně pohybové hry nebo stolní tenis. Krásným výsledkem zážitkového odpoledne je společně vytvořený reklamní poutač klubu, který vyjadřuje osobní vztah dětí k místu, kam chodí rády a odkud si odnáší hezké zážitky. Akce, která proběhla v rámci klíčové aktivity č. 2 Implementace programů osobnostní a sociální výchovy jako prevence rizikového chování, se zúčastnilo celkem 23 žáků.Připravila: Mgr. Hana Hadrabová<< zpět / top ^

 


vloženo 10. září 2014

Doučování v projektu Křenka-zážitkem k inkluzi

Součástí činnosti školního poradenského pracoviště pro neformální vzdělávání je mimo jiné také sociálně-pedagogické poradenství, které je zaměřeno především na pravidelné doučování žáků jako jednu z forem účinné prevence školní neúspěšnosti. Obsahem doučování jsou témata z předmětů český jazyk a matematika, která jsou pravidelně konzultována s třídními učiteli s ohledem na individuální potřeby žáků. V případě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou respektována doporučení speciálního pedagoga. Nedílnou součástí tohoto poradenství je také motivace ke vzdělávání formou „hry za odměnu“ případně využívání jiných vhodných motivačních prvků a možností podpory žáků (individuální rozhovor, návštěva knihovny, výukové aplikace na PC apod.). Doučování jako součást sociálně pedagogického poradenství probíhá v rámci klíčové aktivity č. 2 Implementace programů osobnostní a sociální výchovy jako prevence rizikového chování. V tomto školním roce na pravidelné doučování dochází celkem 14 žáků.Připravila: Mgr. Hana Hadrabová<< zpět / top ^

 


vloženo 2. května 2014

Žijeme zdravě a umíme si hrát

Letošní jaro bylo na 1. stupni naší školy ve znamení zdravého životního stylu. Formou prožitkového učení jsme s dětmi poznávali zdravé potraviny, krájeli ovoce a zeleninu, naučili se základy hygieny a osvojili si zásady práce s různými kuchyňskými nástroji. Děti byly moc šikovné a bylo znát, že většina z nich pravidelně pomáhá mamince v kuchyni. Společně jsme si tak připravili výbornou svačinu a vychutnali si ji u krásně prostřeného stolu. Při společném jídle se děti jako mávnutím kouzelného proutku proměnily v malé slečny a pány. Mohly si tak vyzkoušet, jak se chovat u stolu třeba na návštěvě nebo v restauraci. V druhé části programu si děti vyráběly své oblíbené ovoce nebo zeleninu technikou kašírování. Za pomoci různých druhů papíru, vody a lepidla dětem pod rukama vznikaly krásně vymodelované mrkve, jablka, papriky, či banány. Děti si tak vyzkoušely jednu z mnoha možností, jak bojovat proti nudě a aktivně prožít svůj volný čas.
Příležitostný tematický program Žijeme zdravě proběhl v rámci projektu KŘENKA - zážitkem k inkluzi, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Fotografie zde!

Připravila: Mgr. Hana Hadrabová<< zpět / top ^

 


vloženo 20. dubna 2014

Jarní dílny

Jaro nás letos přivítalo s otevřenou náručí a my jsme si ho na naší škole zpříjemnili „Jarními dílnami“, které se konaly v pondělí 14. 4. 2014 od 14 hodin.
Při vstupu do dílniček nás přivítala libá vůně jarních kytiček, která nás motivovala a navazovala příjemnou atmosféru při našem tvoření.
Mohli jsme se pochlubit přáníčky s velikonočním vajíčkem, která jsme si mohli nazdobit různými výseky, dále zápichem ve skleničce ozdobeným barevným kokosovým vláknem a ovečkou vyrobenou z popcornu. Občas se stalo, že naše „chuťové pohárky“ s pohledem na popcorn neodolaly, ale zásoby popcornu byly naštěstí nevyčerpatelné.
S „ Jarními dílničkami“ jsme byli všichni spokojeni a už se těšíme na další…
Jarní dílny byly uskutečněny díky projektu KŘENKA – zážitkem k inkluzi, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu.Připravila: Květoslava Adamová<< zpět / top ^

 


vloženo 10. března 2014

Slavíci ve školní lavici - 6. března

Díky projektu KŘENKA – zážitkem k inkluzi, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu, máme na škole celou řadu volnočasových aktivit. Jednou z nich je i pěvecký kroužek. V něm se učíme zpívat, ale také ovládat různé hudební nástroje. Účastníme se kulturních akcí (Vánoce na Zelňáku, zpívání OC Olympia Brno, zpívání na školních akcích, aj.), kde předvádíme své dovednosti. Podívejte se do školní fotogalerie, kde naleznete spousty našich fotografií.
Jednou z akcí, kterou jsme si vzali za své, byla i pěvecká soutěž "Slavíci ve školní lavici". Chtěli jsme přilákat nové zpěváky a muzikanty. To se snad i podařilo. O pěveckou soutěž byl velký zájem. Přihlásilo se kolem dvaceti soutěžících a diváků bylo ještě mnohem více:-) Přiznávám, že kvalita byla různorodá, ale porota nakonec dobře rozhodla.
I. stupeň:
1. místo: Jiří Funty, 5. A (Samba...)
2. místo: Isabela Daňová, 3. třída (Princezna ze mlejna)
3. místo: Natálie Bagárová, 1. třída (Sluníčko, Sluníčko...)
II. stupeň:
1. místo: Vanesa Gažiová, 6. A
2. místo: Romana Daňová, 6. A
3. místo: Pavel Krejčí, 9. B
Vítězům gratulujeme!
Celou soutěž provázela dobrá nálada, o kterou se postarali Bongáči. Ti zahráli známé písně a zpívali opravdu všichni. Tak zase příště :-)Fotografie zde!

Připravil: Z. Lichtneger<< zpět / top ^

 


vloženo 25. ledna 2014

Karneval v klubu Křenka

Zimní chladné počasí jsme si ve škole trochu okořenili hudbou a tancem. Naši školu navštívili princezny, víly, čarodějnice a čarodějové, spidermani, kovbojové a všechny možné i nemožné postavy.
Dne 24. ledna 2014 jsme si v našem školním klubu Křenka uspořádali karneval. Děti se na akci moc těšily. Paní H. Hadrabová malovala dětem na obličej různé obrázky, A. Krištofová vystoupila se svým tanečním souborem, pracovníci klubu připravili celkově příjemnou atmosféru. Nechyběla výzdoba, nafouknuté balónky a hlavně příjemná hudba. Tančili všichni. Všichni se bavili, všichni si užívali. Povedlo se nám uspořádat příjemnou odpolední akci. Vše se mohlo uskutečnit díky projektu KŘENKA – zážitkem k inkluzi, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu.Fotografie zde!

Připravili: Z. Svobodová a Z. Lichtneger<< zpět / top ^

 


vloženo 20. prosince 2013

Vánoční dílny na Křenové

I když letos počasí na „bílé Vánoce“ moc neukazovalo, na naší škole, díky projektu Křenka – Zážitkem k inkluzi, která je financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jsme si uspořádali v pondělí 16. 12. „Vánoční dílny“.
Děti se na dílničky velice těšily, odpovídala tomu i atmosféra, která se „linula“ po škole. Po chodbě se rozléhaly vánoční koledy, ke kterým se přidával i zpěv dětí.
S radostí jsme se zapojovali do vyrábění, které jsme všichni zvládli. Mohli jsme si vyrobit krásný barevný zvoneček, který jsme polepovali třpytkami, vánoční hvězdičku s různými dekoracemi, andílky, ozdoby do vlasů či brože, svícínky ze skleniček nebo záložky s vánočními motivy. Nadchlo nás, že jsme si mohli sami vybírat motivy, kterými jsme naše výrobky zdobili.
Každý odcházel domů se spoustou vánočních dekorací a skvělou náladou.Fotografie zde!

Připravila: Květoslava Adamová<< zpět / top ^

 


vloženo 10. prosince 2013

Mikulášská besídka

Ve čtvrtek 5. prosince i do naší školy zavítal Mikuláš v doprovodu anděla a čerta. Hodnotil, zda byly děti celý rok hodné. Snaživé a hodné děti odměnil anděl a zlobivé postrašil čert. Všichni žáci slíbili, že se budou do příštího roku snažit a odměněni sladkostmi byli nakonec všichni.
V půl 11 zahájil pan ředitel v tělocvičně besídku pro děti a jejich rodiče. Mikuláš, anděl i čert byli přivítáni a posazeni na čestná místa. První dva ročníky zazpívaly písničky, čtvrtá třída zahrála své divadelní představení s vánoční tématikou (narození Ježíše Krista) a celá besídka byla prokládána písněmi školní kapely Bongáčů a tancem, který se žáci učí v tanečním kroužku. Slovo dostal i Mikuláš a čert. Besídku provázela příjemná předvánoční atmosféra.
Akce proběhla v rámci aktivity Zážitkové poradenství pro žáky jako motivace k dokončení ZŠ a následnou volbu střední školy projektu KŘENKA – zážitkem k inkluzi, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu.Fotografie zde!

Připravila: Mgr. Zuzana Svobodová<< zpět / top ^

 


vloženo 28. listopadu 2013

Podzimní dílničky

V úterý 26. 11. 2013 měli žáci - i s jejich rodiči - možnost vyrobit si neposedného brouka. Asi třicet "prvostupňařů" se sešlo v jedné třídě, kde jim učitelé a tři zástupci z šesté třídy pomáhali. Každý si vyrobil základ brouka z motůrku, konce zubního kartáčku a kancelářské spony. Ostatní už bylo na kreativitě každého z dětí. Z papírů, látek a provázků si vytvořili jedinečné brouky. Nakonec jsme přilepili očka a brouci byli hotovi. Tento unikátní hmyz si mohli jejich stvořitelé odnést domů a pochlubit se jím svým známým a přátelům.
Akce proběhla v rámci aktivity Zážitkové poradenství pro žáky jako motivace k dokončení ZŠ a následnou volbu střední školy projektu KŘENKA – zážitkem k inkluzi, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu.Fotografie zde!

Připravila: Mgr. Zuzana Svobodová<< zpět / top ^

 


vloženo 10. října 2013

Tradiční řemesla v novém podání

Ve čtvrtek 3. 10. se třídy 7., 8., 9. B a 9. A zúčastnily 2. jarmarku řemesel SOU Střední 59 v parku Lužánky. Žáci SOU prezentovali ukázky prací oborů: umělecký kovář, umělecký truhlář, design interiéru, vlásenkář, maskér, keramik, kuchař – číšník, kadeřnice, kosmetička. V programu nechyběly šermířské souboje, kterých se účastnili i hoši naší školy, děvčata pak mohla využít možnosti nechat si vytvořit zajímavý účes, krásné nehty a nalíčit se. Výrobky žáků školy byly na prodej a někteří z nás už si doma umývají ruce ručně vyrobeným mýdlem. Samozřejmě jsme si odnesli informační letáčky o oborech, které SOU nabízí. Celá akce byla velmi zdařilá a už nyní se těšíme na další.
Akce proběhla v rámci aktivity Zážitkové poradenství pro žáky jako motivace k dokončení ZŠ a následnou volbu střední školy projektu KŘENKA – zážitkem k inkluzi, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu.Fotografie zde!

Připravily: Mgr. Daniela Šamánková a Mgr. Hana Hadrabová<< zpět / top ^

 


vloženo 10. října 2013

Zážitkové odpoledne v klubu KŘENKA

Ve středu 25. září odpoledne čekalo na děti v klubu překvapení. Místo obvyklých činností se mohl každý, kdo přišel, zapojit do netradičních her plných pohybu a zábavy. Nejprve jsme si prověřili svou rychlost a pohotovost při hře molekuly, která nás pěkně rozehřála a vnesla mezi nás dobrou náladu. Ta nám pak vydržela po celou dobu díky dalším aktivitám, při kterých jsme si ověřili, že se dokážeme mezi sebou domlouvat, dodržovat pravidla a pomáhat si. Projevilo se to zejména při tzv. hrách důvěry, kdy si děti vyzkoušely převzít odpovědnost a pomáhat jeden druhému i přijímat pomoc od ostatních. Zájem dětí byl veliký a všichni se těší na další společné zážitky na lekcích osobnostní a sociální výchovy.
Akce proběhla v rámci aktivity Osobnostní a sociální výchova projektu KŘENKA – zážitkem k inkluzi, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu.Fotografie zde!

Připravili: Mgr. Hana Hadrabová a Vratislav Kovář, PhD.<< zpět / top ^

 


vloženo 11. června 2013

Fotbalový turnaj ligy komunitních škol

V uterý 21. května 2013 se brzy ráno scházíme ve vestibulu brněnského nádraží. Na nikom však není vidět sebemenší známka ospalosti. Vyrážíme totiž do našeho hlavního města, utkat se zde ve fotbale na Turnaji ligy komunitních škol. Cesta utíká rychle a za necelé tři hodiny se ocitáme na Hlavním nádraží v Praze. Odtud již míříme přímo na fotbalové hřiště FK Žižkov, kde se celá akce koná. Jdeme trochu se zpožděním, takže ostatní - již přítomné týmy - začaly hrát. V prvním zápase se mezi sebou utkaly týmy ZŠ Havlíčkovo náměstí a ZŠ Grafická. Po pár chvílích sledování zápasu je zřetelné, kdo má na hřišti převahu. Tento zápas nakonec končí neuvěřitelných 7:0. Před dalším zápasem se stačili hráči krátce občerstvit a ZŠ Grafická znovu nastupuje, nyní proti ZŠ Předlice. Zde je již zprvu opět znatelná převaha hráčů ZŠ Grafické. Vynaložili na přípravu jistě nemalé úsilí, aby byli v takové kondici. ZŠ Grafická nakonec vyhrává opět 7:0. Konečně přicházíme na řadu my. Proti nám nastupují hráči brněnské školy ZŠ 28. října. V prvním poločase vypadá, že nám štěstí přeje, avšak po prvotní radosti přichází sada gólů, které Osmec posouvají do vedení. Při závěrečném hvizdu je stav 5:2 pro ZŠ 28. října. Druhý zápas hrajeme se ZŠ Havlíčkovo náměstí. Ti nás však hned po startu začli školit a po půl hodině je výsledek jasný. ZŠ Havlíčkovo náměstí poráží Křenku 5:2. Na závěr se utkaly týmy s jasnými výsledky, které je posunuly až do finále. Zápas mezi Osmecem a ZŠ Grafická, to byla opravdová podívaná. Oba týmy dávaly do hry všechny síly, které ještě našetřily. Grafická měla však herní převahu a tím také vyhrála celý fotbalový turnaj. Po rozdělení cen a diplomů jsme se začali pomalu vracet ke svým domovům. Někteří blíže, jiní trochu dál. I když jsme nebyli jedni z nejlepších, nakonec jsme obsadili na výsledkové listině krásné čtvrté místo. Děkuji tímto všem zúčastněným a budu se těšit na příští ročník, kdy si budeme moci navzajem zase poměřit své síly.
Tento fotbalový turnaj mohl být realizován díky projektu Křenka – zážitkem k inkluzi, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.Fotografie zde!

Připravil: Mgr. Tomáš Gaja<< zpět / top ^

 


vloženo 5. června 2013

Jaro a volný čas

Jaro je v plném proudu a pokud zrovna neprší, děti si nejraději užívají chvíle volna venku. Aby uměly svůj čas prožít smysluplně, připravili jsme pro žáky na 1. stupni preventivně zaměřený příležitostný program Jaro a volný čas.
Nejmladší děti se na školním hřišti učily, jak zábavně a zdravě je možné prožít svůj volný čas. Na jednotlivých stanovištích si vyzkoušely skákání přes švihadlo, jak nakreslit a hrát panáka nebo jak si křídou na chodník nakreslit hlavolam a procvičit si počítání. Sluníčko nám krásně svítilo a aby s námi zůstalo i ve škole, vyrobili jsme si je z papíru.
Žáci 3. a 4. ročníků už vědí, jak je prima užít si pěknou procházku podél řeky Svitavy nebo projít naučnou stezku. Ta naše nese název Stezka zdraví a vine se povodím říčky Ponávky z Řečkovic přes Jehnice až do Lelekovic. Své hezké zážitky si můžeme připomenout díky plakátům, které jsme po návratu do školy společně vytvořili. Příště děti možná přemluví i rodiče a výlet si užijí společně s celou rodinou.
Příležitostné tematické programy a další aktivity neformálního vzdělávání mohou být realizovány díky projektu Křenka – zážitkem k inkluzi, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.Fotografie zde!

Připravila: Mgr. Hana Hadrabová<< zpět / top ^

 


vloženo 18. května 2013

Výtvarné dílny ke Dni matek

Moje milá maminko,
starostí jen malinko,
zato štěstí, lásky dost,
Tobě přeji pro radost!


Touto básničkou by naše dílny mohly začít. Protože se blížil Den matek, ve čtvrtek 9. 5. 2013 jsme si uspořádali výtvarné dílny zaměřené na vyrábění dárečků pro maminky. Po naší školní chodbě se linula vůně z perníkových srdcí, která jsme si ještě ozdobili a doplnili přáníčkem. V dalších dílnách nás čekalo vyrábění krepové kytičky na špejli, kytičkového svícínku, rámečku na fotografii, přáníčka z papírového srdce. Každý z nás se snažil o nejlepší výrobek, kterým bychom svoje maminky potěšili. Úžasná byla i spolupráce mezi žáky, kdy starší se snažili pomáhat těm mladším. Přišlo se za námi podívat i několik rodičů. Dílny jsme si užili a budeme se těšit na další!

Výtvarné dílny jsme si mohli uspořádat díky projektu Křenka – zážitkem k inkluzi, který je financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.Fotografie zde!

Připravila: Květoslava Adamová<< zpět / top ^

 


vloženo 1. května 2013

Pastelky a Brumlíci uspěli na cestě tajemným labyrintem

Dva čtyřčlenné týmy z naší školy Pastelky a Brumlíci navštívili v úterý 16. dubna 2013 Tyršovu základní školu na Kuldové 38, kde se zúčastnili zážitkové hry LABYRINT ECHELIDOR určené žákům 4. a 5. tříd. Škola se v tento den proměnila v tajemný svět plný zvláštních bytostí, ve kterém na hráče čekalo plno nástrah a zapeklitých úkolů. Zvládnout je mohl pouze ten, kdo má bystrou hlavu, šikovné ruce a dokáže s ostatními táhnout za jeden provaz. Každý tým prošel postupně sedmi místnostmi a plnil různé úkoly, kde žáci využili své znalosti a dovednosti z matematiky, přírodovědy nebo pracovních činností. Samotné znalosti ale nestačily. Kdo chtěl úspěšně projít labyrintem a zasloužit si svůj díl pokladu, musel dokázat, že se umí s ostatními domluvit a spolupracovat. Nebylo to zkrátka vůbec snadné, ale oba naše týmy to skvěle zvládly a udělaly sobě i nám velkou radost.
Účast žáků na této akci se uskutečnila v rámci lekcí osobnostní a sociální výchovy – aktivity projektu OP VK s názvem KŘENKA – zážitkem k inkluzi, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/27.0012. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.Fotografie zde!

Připravili: Hana Hadrabová a Adam Prokopec<< zpět / top ^

 


vloženo 8. dubna 2013

Velikonoční dílny

Venku stále mrzlo, padal sníh, ale na naší škole se probouzelo jaro.
V úterý 26. 3. 2013 u nás probíhaly, díky projektu KŘENKA – zážitkem k inkluzi, který je financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Velikonoční dílny“.
Někteří učitelé „téměř nespali“, aby vymysleli výrobek, který by děti nejvíce zaujal. Výsledkem byla spousta zajímavých nápadů z tradičních i netradičních materiálů. Mohli jsme si vyrobit velikonočního beránka z polštářové plsti, barvené polystyrenové vajíčko, ptáčka na kolíčku, velikonoční pozdrav, motýlka a kuřátka na špejli, která jsme zapichovali do kelímků zasetých trávou, také jsme si mohli zatavit barevné prostírání a vyzkoušet zdobení perníčků.
I když občas někdo „ustřihl víc, než měl, kápl lepidlo tam, kam nepatřilo“, veselou atmosféru to nenarušilo. Děti se nadšeně chlubily výrobky, které si samy zvládly vyrobit. Dokonce si přišli vyzkoušet své dovednosti i někteří rodiče. Výborně jsme se všichni bavili a určitě se budeme snažit v této tradici pokračovat.Fotografie zde!

Připravila: Květoslava Adamová<< zpět / top ^

 


vloženo 20. prosince 2012

Křenová OPEN 2012 :: florbalový turnaj

Dne 12. prosince 2012 v odpoledních hodinách se uskutečnil florbalový turnaj pro žáky druhého stupně naší školy. Každá třída dala dohromady jedno družstvo. A mohlo se hrát. Porovnávaly se síly, ale také taktika. Bylo se na co dívat. Cele odpoledne se soutěžilo o zajímavé ceny. Vítěz si odnesl florbalovou přilbu, dále se rozdávaly florbalové hokejky a míčky. Avšak i pouhý diplom potěšil.
Vítězem se stali žáci 9. A třídy. Gratulujeme!
Celá sportovní akce byla pořádána za podpory projektu KŘENKA - zážitkem k inkluzi, který je financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.Fotografie zde!

Připravil: Mgr. Zdeněk Lichtneger<< zpět / top ^

 


vloženo 20. prosince 2012

Vánoční dílny na Křenové

I v letošním předvánočním čase jsme se rozhodli uspořádat „Vánoční dílny“ pro děti a jejich rodiče. Díky projektu KŘENKA - zážitkem k inkluzi, který je financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jsme byli schopni nachystat pro děti pestrý program. Děti si mohly vyrobit adventní věnce. V další třídě si zkoušely ozdobit perníček. Velmi povedené byly vánoční svícny, přáníčka, netradiční ozdůbky na stromeček,… Velký zájem byl o výrobky z keramické hlíny.
Celá akce byla umocněna koledami a celkovou předvánoční atmosférou. O „Vánoční dílny“ byl takový zájem, že jsme je v dalším týdnu ještě zopakovali. Tentokrát již v trochu menším rozsahu, ale se stejnou atmosférou:-)Fotografie zde!

Připravil: Mgr. Zdeněk Lichtneger<< zpět / top ^

 


vloženo 29. listopadu 2012

Festival Roztančené školy 6

Roztančené školyDne 27. listopadu se členové hudebního kroužku Bongáči - společně s částí tanečního souboru - vydali do Prahy, aby se zúčastnili šestého ročníku festivalu Roztančené školy. Tento festival pořádá ZŠ Grafická. Každoročně se na něm sjíždí soubory z celé republiky, aby v odpoledním programu předvedli to nejlepší. Bongáči se letos zúčastnili festivalu v dobrém rozpoložení. Program jsme měli dobře připravený a na vystoupení jsme se moooc těšili. V roli sólového zpěváka vystoupil Marcel Pollák, který se po první písni stal miláčkem publika. První píseň nám pokazily problémy se zvukem. Ale další písně byly již dle našich představ. Tanečnice, které nás doprovázely, vdechly celému vystoupení ještě větší energii.
Děkujeme za podporu projektu KŘENKA – zážitkem k inkluzi, díky kterému jsme se mohli akce zúčastnit.Fotografie zde!
Video z akce naleznete zde!

Připravil: Mgr. Zdeněk Lichtneger<< zpět / top ^

 


vloženo 8. listopadu 2012

Předvánoční čas na Křenové

Vánoce se nezadržitelně blíží a jejich atmosféra na nás dýchá ze všech stran. Přípravy vrcholí také u nás na ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, kde se v tento předvánoční čas pro naše žáky a jejich rodiče chystá hned několik zajímavých akcí.
Ve středu 5. prosince se všichni sejdeme v tělocvičně, kam za námi přijde Mikuláš s andělem a čertem. Děti budou moci svým učitelům a rodičům předvést, co se naučily ve svých třídách nebo v zájmové činnosti, která probíhá v rámci projektu s názvem KŘENKA - zážitkem k inkluzi. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci uvedeného projektu se v prosinci uskuteční také Florbalový turnaj partnerských škol a Vánoční dílny pro děti a jejich rodiče.
Přátelé školy a rodiče žáků budou mít opět možnost shlédnout vystoupení dětí na tradičních vánočních trzích v centru Brna, a to 11. prosince v 11:30 na náměstí Svobody a 18. prosince v 15:00 na Zelném trhu.
Školní vánoční oslavy pak vyvrcholí již tradičním slavnostním koncertem Vánoce přicházejí, který se bude konat ve čtvrtek 20. prosince v Chrámu Spasitele na Karáskově náměstí v Brně-Židenicích. Tato akce se uskuteční za podpory Sítě brněnských otevřených škol.
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 přeje všem krásné a klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a mnoho úspěchů v novém roce.


Fotografie zde!

Připravila: Mgr. Hana Hadrabová<< zpět / top ^

 


vloženo 22. října 2012

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 nabízí svým žákům celodenní program


Stejně jako na všech školách také na ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 byl měsíc září ve znamení organizačního shonu při startu nového školního roku. Kromě běžné výuky škola navíc zahájila realizaci celé řady zájmových aktivit díky novému projektu KŘENKA - zážitkem k inkluzi. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jednou z klíčových aktivit projektu je každodenní činnost nízkoprahového Klubu Křenka, který si děti velice oblíbily. Klub funguje jako záchytná síť pro neorganizované děti, které se nechtějí nebo nejsou schopny zapojit do pravidelných zájmových kroužků. Nabízí dětem prostor k realizaci jejich zájmů a v rámci denního programu, který je každý den zaměřen na určitou aktivitu - doučování, sport, hudba, výtvarná činnost apod. K jednotlivým aktivitám jsou kromě klubovny využívány i venkovní prostory upravené v rámci projektu (víceúčelové hřiště a zahrada). Děti si tak mohou vybrat den a aktivitu podle svého zájmu a vzdělávacích potřeb. Pracovníci klubu úzce spolupracují s učiteli školy, a to zejména v oblasti doučování dětí a individuálního přístupu k nim.
Dalšími aktivitami projektu v rámci vytváření vhodných podmínek pro zájmové vzdělávání ve škole jsou:
1) Pravidelné zájmové kroužky (pěvecký, taneční, sportovní, keramika a výtvarná činnost, stolní deskové hry, hra na nástroje, hrátky se slovy) jsou především určeny dětem, které pro své sociální znevýhodnění nemohou využívat komerční nabídky volnočasových aktivit. Aktivity probíhají přímo ve škole za vedení pedagogických pracovníků, které děti znají.
2) Příležitostná zájmová odpoledne pro děti a rodiče (výtvarné dílny, sportovní odpoledne) jsou plánovány 2x ročně a jejich hlavním cílem je zlepšit vzájemné vztahy rodičů se školou a vytvářet pozitivní přístup ke vzdělávání prostřednictvím společného zážitku rodičů s dětmi.
3) Sportovní akce pro děti a rodiče jsou určeny i dětem partnerských škol a mají především motivační a poznávací charakter. Jednou ročně budou mít možnost děti porovnat výsledky ze svých sportovních zájmových aktivit na turnaji partnerských škol.
4) Kulturně-motivační akce pro děti a rodiče jsou plánovány 4x ročně. Zde budou moci děti ukázat své dovednosti získané činností v pravidelných zájmových kroužcích. Cílem těchto akcí je také posílení spolupráce rodičů se školou. Nejúspěšnější žáci budou vysláni na festival Roztančené školy, který se každoročně koná v Praze.


Fotografie zde!

Připravila: Mgr. Hana Hadrabová<< zpět / top ^

 


vloženo 10. října 2012

Zájmové kroužky ve školním roce 2012-2013

Vážení rodiče,
v letošním školním roce jsme připravili pestrou nabídku volnočasových aktivit pro vaše děti. Vaše dítě si může vybrat z mnoha kroužků, ve kterých bude rozvíjet své nadání nebo příjemným způsobem trávit volný čas. Pokud budete chtít přihlásit vaše dítě do některé z uvedených aktivit, kontaktujte třídního učitele vašeho dítěte.

Kompletní seznam kroužků naleznete ZDE!
<< zpět / top ^

 


vloženo 21. září 2012

Otevření nově upravených prostor ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Slavnostním fotbalovým zápasem partnerských škol bylo v úterý 18. září otevřeno nově upravené hřiště na Mlýnské 27, které je součástí ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21. Rekonstrukce sportovního povrchu včetně instalace nových herních prvků pro předškoláky probíhaly během hlavních prázdnin a úpravy byly provedeny také v prostorách zahrady na Křenové 23. Zde mohou učitelé s dětmi využívat nový zahradní altán s lavicemi určený pro výuku venku a děti z přípravného ročníku a školní družiny mají radost z nové houpačky a basketbalového koše. Zejména pro aktivity nízkoprahového klubu Křenka, který byl otevřen v prostorách bývalé učebny ZŠ Křenová 21, bude sloužit nová lezecká stěna na dvoře školy. Všechny tyto úpravy v celkové hodnotě 678.066,00 Kč byly součástí projektu KŘENKA - zážitkem k inkluzi spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Fotografie zde!

Připravila: Mgr. Hana Hadrabová<< zpět / top ^

 


vloženo 8. září 2012

Pozvánka na slavnostní otevření hřiště


<< zpět / top ^

 


vloženo 8. září 2012

ZŠ a MŠ Křenová startuje nový projekt OP VK „KŘENKA - zážitkem k inkluzi“


S příchodem nového školního roku čeká žáky kromě učení také několik příjemných překvapení. Zatímco si užívali prázdninového volna, ve škole probíhaly intenzivní přípravy na zahájení realizace nového projetu zaměřeného na rozšíření nabídky zájmových aktivit. Projekt s názvem KŘENKA - zážitkem k inkluzi financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl zahájen v červnu 2012 a potrvá do května 2015.
Cílovými skupinami projektu jsou žáci školy a jejich rodiče, děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit a pedagogičtí pracovníci. Naše škola je zatížena všemi důsledky sociálního vyloučení, jako jsou absence domácí přípravy dětí, neuspokojivá docházka do školy, finanční nedostupnost vzdělávacích a volnočasových aktivit, rizikové chování, nízké vzdělání rodičů apod. Uvedený projekt nabízí způsob jak tato znevýhodnění vyrovnávat.
Cílem projektu je zpřístupnění kvalitního neformálního vzdělávání pro všechny bez rozdílu. Projektové aktivity umožní prostřednictvím celodenního programu přirozené propojení formálního a neformálního vzdělávání na škole a významně přispějí k rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Náplň projektu je proto rozdělena do 4 skupin činností - aktivit:

 • pravidelná zájmová činnost pro děti i rodiče,
 • osobnostně sociální výchova, etická výchova a poradenství,
 • posílení klíčových kompetencí (čtenářská a finanční gramotnost),
 • otevřený (nízkoprahový) klub Křenka.

Jednotlivé aktivity budou realizovány odbornými lektory, vedoucími zájmových kroužků z řad pedagogických pracovníků a odborníky na konkrétní problematiku. Součástí projektu bude také další vzdělávání pedagogických pracovníků v uvedených oblastech neformálního vzdělávání.
Hlavním partnerem projektu je občanské sdružení Křemínek, společenství pracující s dětmi, mládeží a dospělými v místní komunitě. Sdružení bude zajišťovat v rámci prevence rizikového chování organizaci činností otevřeného klubu Křenka.
Jedním z cílů projektu je také rozvoj spolupráce s partnerskými školami - členy sdružení Liga komunitních škol, které zastřešuje vzájemnou spolupráci škol ze sociálně vyloučených lokalit v Praze, Ústí nad Labem a v Brně. V rámci projektu budou pořádány společné sportovní, kulturní a poznávací akce pro žáky i pedagogické pracovníky. Školy se dlouhodobě specializují na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - se sociálním znevýhodněním. Pracují převážně na základě idey školy s celodenním programem (vzdělávací aktivity volně přecházejí v aktivity volnočasové a relaxační). Školy mají připravenou nabídku pro všechny věkové kategorie dětí a v rámci projektů posilují školní poradenská pracoviště, aby mohly efektivněji řešit otázku prevence rizikového chování, motivaci ke vzdělávání a kariérové poradenství.


Připravila: Mgr. Hana Hadrabová<< zpět / top ^

 

vloženo 16. července 2012

Výsledek výběrového řízení


Od 21. 6. 2012 do 10. 7. 2012 probíhalo výběrové řízení "Úprava víceúčelového hřiště a prostor pro exteriérové aktivity žáků."
Výsledek si můžete prohlédnout zde:

 • VR_Uprava_hriste-vysledek.doc


 • << zpět / top ^

  vloženo 20. června 2012

  Výzva k podání nabídek do výběrového řízení


  Úprava víceúčelového hřiště a prostor pro exteriérové aktivity žáků.

  Lhůta pro podávání nabídek: 21. 6. 2012, 12:00 h – 10. 7. 2012, 12:00 h

  Zadávací dokumentace:

  Výzva k podání nabídek (VR_Uprava_hriste-vyzva.doc)

  Specifikace (VR_Uprava_hriste-zadavaci_dokumentace.doc)

  Čestné prohlášení (VR_Uprava_hriste-priloha01-prohlaseni.doc)

   

   

  Popis projektu

   

  Hlavní cíle:
  1) Zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu neformálnímu a zájmovému vzdělávání pro žáky ze spádových sociálně vyloučených lokalit jako prevence sociálního vyloučení
  2) Zvýšení odbornosti pedagogických pracovníků v metodách neformálního vzdělávání jako prevence sociálněpatologických jevů ve spádových lokalitách
  3) Rozvoj a zkvalitnění poradenských služeb Školního poradenského pracoviště v oblasti neformálního vzdělávání

  Dílčí cíle:
  1) Smysluplné využívání volného času žáků školy
  2) Zvýšení klíčových kompetencí žáků (osobnostní a sociální výchova, čtenářská gramotnosti, finanční gramotnost a právní povědomí) jako prevence sociálně-patologických jevů
  3) Posílení spolupráce škol spádových sociálně vyloučeným lokalitám v oblasti metod a přístupů v neformálním vzdělávání
  4) Zvýšení zainteresovanosti žáků na osobním rozvoji
  5) Prevence předčasných odchodů ze vzdělávacího systému (nedokončení základní vzdělání, nepokračování ve vzdělávání v na SŠ, SOU) prostřednictvím cílené přípravy žáků na vyučování a přijímací zkoušky
  6) Zlepšení spolupráce s rodiči při organizování volného času dětí
  7) Prostřednictvím nabídky a realizace neformálního vzdělávání zlepšit náhled Romů na formální vzdělávání

   

   

  << zpět / top ^

  Partneři projektu

   

  KŘEMÍNEK, společenství pracující s dětmi, mládeží a dospělými

  Občanské sdružení Křemínek bylo založeno pedagogickými pracovníky školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21. Křemínek je dobrovolným sdružením občanů, kteří pracují s dětmi, mládeží a dospělými v místní komunitě nebo tuto činnost podporují. Cílem sdružení je poskytnout pomoc dětem, mládeži i dospělým v nepříznivé životní situaci, umožnit jim zajímavě trávit svůj volný čas a vzdělávat se. Vytvářet zázemí a oporu v duchu multikulturních principů vzájemného soužití, tolerance a spolupráce v prostředí místní komunity. Činnost se orientuje na zájmové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež a dospělé ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí a na přípravu dalších spolupracovníků.


  Webové stránky: http://kreminek.webnode.cz/

   

   

  Liga komunitních škol

  Občanské sdružení "Liga komunitních škol" zastřešuje vzájemnou spolupráci škol s vysokým zastoupením sociokulturně znevýhodněných žáků v Praze, Ústí nad Labem aBrně. Pořádá společné sportovní, kulturní a poznávací akce pro žáky i pedagogické pracovníky. Výběr partnera je motivován předchozí spoluprací na společných akcích a snahou těchto škol řešit společné problémy vyplývající z charakteristik cílové skupiny.


  Webové stránky: http://www.ligakomunitnichskol.cz/

   

   

  << zpět / top ^

  Klíčové aktivity projektu

   

  Vytváření vhodných podmínek pro zájmové vzdělávání ve škole a pro širší inkluzi dětí ze spádových sociálně vyloučených lokalit

  1) Pravidelné zájmové vzdělávání - kroužky: pěvecký, taneční, sportovní 1 (fotbal), sportovní 2 (florbal), sportovní 3 (pohybové hry), keramika a výtvarná činnost 1 (předškoláci), keramika a výtvarná činnost 2 (1. stupeň), stolní deskové hry, hra na nástroje, hrátky se slovy 1 (předškoláci), hrátky se slovy 2 (1. stupeň)
  2) Příležitostná zájmová odpoledne pro děti a rodiče:
  - výtvarné dílny (např. velikonoční, vánoční tématika)
  - sportovní odpoledne (míčové hry)
  3) Sportovní akce pro děti a rodiče (turnaje ve spolupráci s partnerským školami)
  4) Kulturně-motivační akce pro děti a rodiče (přehlídky, festivaly ve spolupráci s partnerským školami)

   

   

  Implementace programů osobnostní a sociální výchovy jako prevence rizikového chování

  1) Programy zaměřené na rozvoj a kultivaci osobnosti žáka:
  - program osobnostní a sociální výchovy (OSV)
  - program etické výchovy (EV)
  - příležitostné tématické programy (PTP)
  2) Poradenství
  - zážitkové poradenství pro žáky jako motivace k dokončení ZŠ a následnou volbu střední školy
  - pomoc rodičům při výběru vhodné profesní orientace jejich dětí
  - odborná pomoc při řešení dopadů soc.-pat. jevů
  3) Supervize pro ped. pracovníky
  4) Další vzdělávání ped. pracovníků v oblasti OSV (DVPP)

   

   

  Zvyšování finanční gramotnosti a klíčových kompetencí jako prevence sociálního vyloučení

  1) Program zaměřený na zvyšování finanční gramotnosti a právního povědomí
  2) Program zaměřený na zvyšování čtenářské gramotnosti
  3) Další vzdělávání ped. pracovníků v oblasti čtenářské a finanční gramotnosti (DVPP)

   

   

  Posílení spolupráce školy a NNO při rozvoji činnosti otevřeného klubu pro děti a mládež jako prevence sociálně-patologických jevů

  1) Vytvoření a implementace programu nízkoprahového klubu pro žáky školy a děti ze spádové sociálně vyloučené lokality
  2) Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti specifik práce s dětmi a mládeží v NZDM (DVPP)
  3) Workshopy výměny zkušeností

   

   

  << zpět / top ^

  Dřívější projekty

  /Pro zobrazení klikni.../

  << zpět / top ^