Zpět na hlavní stránku

Dramatická výchova

Dramatická výchova na 1. stupni
videozáznam divadelního představení na 1. stupni

více...

Projekt "Možnosti dramatické výchovy"

Možnosti dramatické výchovy ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

Mgr. Miroslav Coufal, řešitel
PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D., odborný garant

První fáze - motivace - ve spolupráci s o. s. Augusto

Aktivita byla zařazena do ŠVP, neboť rozvíjí klíčové kompetence RVP v tematických okruzích osobnostní a sociální výchovy (osobnostní, sociální a morální rozvoj).

Popis:

Na pozadí dramatického, a bohužel reálného, příběhu šikany si žáci uvědomí, že podobným případům mohou předcházet anebo je podle svých možností řešit. Klíčovým pojmem tohoto semináře je proaktivita, tj. schopnost člověka jednat iniciativně a odpovědně. V modelových situacích se žáci učí tuto odpovědnost za svá rozhodnutí přebírat. Rozvíjejí svoji schopnost hledat reálná řešení konfliktních situací, učí se rozumět motivacím - příčinám jednání. Jejich vnímání situace se proměňuje a na základě sebereflexe vede k hlubšímu poznání sebe sama, svých hodnot i hodnot druhých lidí.

více...

Divadlo ve výchově s žáky 2. stupně ZŠ

Miroslav Coufal

Koncept: V rámci zájmového útvaru ve škole připravit a realizovat se staršími žáky krátké divadelní představení s interaktivními prvky. Projekt je časově rozdělen do 5ti etap: Motivace; Volba tématu; Prozkoumávání tématu v procesu tvorby; Realizace; Reflexe; Opakovaná realizace před novým publikem + analýza a reflexe. Skupinou žáků, kteří participují na přípravě a na které je vyvíjeno výchovné působení, jsou vybraní žáci z 8. a 9. ročníku. Cílovou skupinou jsou zbývající žáci 2. stupně, kterým je samotné představení určeno (interaktivní publikum)

více...

Vrstevnické vyučování v dramatické výchově

DIVADLO FÓRUM na 2. stupni ZŠ v rámci projektu Avas džas sikhl'ol, čhavore!

Cíl: Rozvoj osobnosti žáků a motivace k dalšímu seberozvoji v oblasti prevence patologických jevů.

V pojetí vrstevnického vyučování (participujících žáků z 2. stupně) je uplatněna umělecká forma Divadla Fórum. Zvolená témata jsou prezentována tak, aby provokovala k přemýšlení, srovnávání, aby docházelo k prožívání, k hlubšímu porozumění určitému problému, nikoli k jeho samotnému vyřešení. Je na každém účastníku, aby si sám vyvodil určité závěry. Výsledná interaktivní miniinscenace působí při předvedení jako modelová metoda, jejímž prostřednictvím žáci mohou získávat vědomosti a přenášet je na druhé. Tímto způsobem by mělo docházet u žáků ke změnám v chápání zažitých názorů, jejich kritickému prozkoumávání a vyvozování vlastních hodnocení.

více...

<< zpět / top ^